جمعه, 3 آذر 1396

ردیف

نام شهرستان

نام دفتر

       خدمات  
کارمزد مصوب

نام مسئول و آدرس

شماره تماس

 1

سمنان

امام علی

صدورکارت و
تمدید کارت شناسایی صنعتگران

 14500 تومان
14000 تومان

میدان امام علی  - فرزانه کاشفی

33466661

2

گرمسار

کامترونت

صدور کارت
 تمدید کارت شناسایی صنعتگران

 14500 تومان
14000 تومان

خ سعادت نبش کوچه او ل غربی  (احسان معماری

09102020400- 02334240600

3

دامغان

سبز اندیشان

صدور کارت
و تمدید کارت شناسایی صنعتگران

 14500 تومان
14000 تومان

آقای تقی پور

 

09123325262

4

شاهرود

دفتر خدماتی معلم

 صدور کارت
و تمدید کارت شناسایی صنعتگران

 14500 تومان
14000 تومان

امیر غیاث الدین خ شهداء خ معلم جنب خوابگاه دانشجویی عظیما

09121731825

32241818-32237585

5

سرخه

پیشخوان افق

کد 1024-23-72

 صدور کارت
و تمدید کارت شناسایی صنعتگران

 14500 تومان
14000 تومان


غلامرضا عربی سرخه بلوار بسیج رو بروی اداره مالیاتی

09123326346

33614211-33614212

 


ا 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8