پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Thursday, October 28, 2021
عنوانهای بازرسی

1-   نصب نرخ نامه مصوب در معرض ديد

2-   نصب پروانه بهره برداري داراي اعتبار در معرض ديد

3-   دقت در پوشش  و كامل و تميز بودن لباس فرم پرسنل

4-    نظافت كلي و تميز بودن رستوران و مركز اقامتي

5-    رعايت اوزان مواد غذايي ذكر شده در نرخ نامه

6-   نظافت آشپزخانه ، تجهيزات و لوازم آن

7-   جمع آوري ظروف لب پر ، فرسوده و شكسته شده

8-   نظافت و تميز بودن يخچالها ، سردخانه و ...

9-   تفكيك مواد غذايي خام و پخته از هم در درون يخچال و استفاده از ظروف درب دار

10- نظافت و تميزي انبار و تفكيك مواد شوينده ، مصرفي و خوراكي از هم

11- استفاده از سطل آشغال درب دار

         12-استفاده از ظروف مخصوص يا محل مخصوص براي جمع آوري نان خشك و ضايعات

       13-نظافت كلي محوطه ، حياط و ... واحدهاي گردشگري

       14- استفاده از قبله نما، رحل قرآن و ... در نمازخانه ها

      15- نظافت كلي نمازخانه ، شستشوي فرش ها ، گردگيري و ...

    16- استفاده از مهر ، جا نماز و قرآن سالم و تميز در نمازخانه

    17- نظافت و تميز بودن سرويس هاي بهداشتي ، وضوخانه ، استفاده از صابون مايع و ...

    18- نظافت فضاي استراحت كاركنان ، سرويس بهداشتي و نمازخانه مخصوص پرسنل

    19- آماده كردن فضاي سبز مجموعه

    20- بطور كلي آماده كردن فضا و مركز خود براي ايام نوروزو ارائه خدمات به مشتريان ، مسافران و هموطنان عزيز

    


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0