پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
جمعه, 26 شهريور 1400

 

 

آگهي مزايده عمومي شماره  45/94

« سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری از بنای تاريخي خانه محمدیه»

    موسسه صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد به منظور احیاء و ايجاد كاربري
خدماتی پذیرایی فرهنگی، بنای تاريخي خانه محمدیه واقع در استان سمنان- شهر سمنان- میدان ارگ، خیابان طالقانی، طالقانی 5، مساحت 1537 متر‌مربع ، را برای مدت 11 سال (3 ماه اجرای عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء 10 سال و 9ماه بهره‌برداری)، با مبلغ پايه اجاره‌بهای ماهیانه مبلغ  50/000/000ريال با ضریب افزایش سالانه 20 درصد مبلغ پایه طبق مشخصات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي دو مرحله‌اي به صورت قرارداد سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری واگذار نمايد.

اشخاصی كه صلاحيت‌هاي لازم را از نظر كميته فني و بازرگاني دارا بوده‌ و بالاترین مبلغ اجاره‌بها را پیشنهاد نموده باشند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد.

    برآورد هزینه اجرای عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء بنای تاریخی مذکور مبلغ 1/800/000/000 ریال می‌باشد.

    3 ماه اول قرارداد (عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء) مشمول پرداخت اجاره‌بها نمی‌باشد.

برنده مزایده می‌تواند در دوره عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء با تایید و موافقت صندوق احیاء از بخشهای تکمیل شده، بهره‌برداری و از منافع آن استفاده نماید.

لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست‌كنندگان دعوت ميشود حداکثر ظرف مدت10روز از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ 27/94/5 اسناد مزايده را از دبيرخانه كميسيون مزايده صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان نظامیه-کوچه شهید حسن اصالت- بن‌بست پنجم- پلاک 21- تلفن 33913795-021 يا پايگاه اينترنتي صندوق احياء و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات دريافت نمايند. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي‌بايست نماينده خود را كتباً به دبيرخانه مذكور معرفي نمايند.

1- شرکت‌کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10 روز از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد، حداکثر تا پايان وقت اداري
(ساعت 16)
روز شنبه مورخ 7/6/94 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.

تاريخ گشايش پيشنهادها روز یکشنبه مورخ 8/6/94 راس ساعت 10 در محل صندوق احیاء خواهد بود.

حضور شرکت کنندگان و یا نمايندگان تام الاختيار آنها با ارائه معرفينامه در جلسه گشايش پيشنهادها اختیاری است.

2-به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص و پيشنهاداتي كه پس از تاريخ 7/6/94 واصل گردد، مطلقاً ترتيب اثر داده نمی‌شود.

3-سپرده "تضمین شرکت در مزایده" مبلغ 100/000/000 ريال است كه فقط به صورت ضمانت‌نامه بانكي و يا پرداخت نقدي به حساب شماره 60/37506 بانك مركزي تحت عنوان تمركز وجوه سپرده جاري صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي قابل واریز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بانكي تضمین شرکت در مزایده مي‌بايست با مدت اعتبار پيشنهادها (3ماه) برابر باشد. پیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چکهای شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد تحت هيچ شرايطي حقي براي شركت‌كننده ايجاد نخواهد كرد و صندوق احیاء در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- هزینه درج آگهی در روزنامه از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

6- ساير جزئيات و اطلاعات در اسناد مزايده درج شده است.                                                               

اطلاعات بيشتر در سايت : www .chre.ir

 


آگهي مزايده عمومي شماره  44/94

« سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری از بنای تاريخي کاروانسرای شاه‌عباسی دامغان»

    موسسه صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد به منظور احیاء و ايجاد كاربري
خدماتی فرهنگی، پذیرایی ، بنای تاريخي کاروانسرای شاه‌عباسی‌دامغان، واقع در استان سمنان ، شهرستان دامغان، بلوار آزادي، خيابان شهيد فلاحي ، جنب پارك، مساحت3800متر‌مربع و اعیانی2340 مترمربع ، را برای مدت 14 سال (1سال و 3ماه اجرای عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء 12 سال و 9ماه بهره‌برداری)، با مبلغ پايه اجاره‌بهای ماهیانه مبلغ 000/000/70 ريال با ضریب افزایش سالانه 20 درصد مبلغ پایه طبق مشخصات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي دو مرحله‌اي به صورت قرارداد سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری واگذار نمايد.

اشخاصی كه صلاحيت‌هاي لازم را از نظر كميته فني و بازرگاني دارا بوده‌ و بالاترین مبلغ اجاره‌بها را پیشنهاد نموده باشند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد.

    برآورد هزینه اجرای عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء بنای تاریخی مذکور مبلغ 000/000/800/8 ریال می‌باشد.

    1سال و 3ماه اول قرارداد (عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء) مشمول پرداخت اجاره‌بها نمی‌باشد.

برنده مزایده می‌تواند در دوره عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء با تایید و موافقت صندوق احیاء از بخشهای تکمیل شده، بهره‌برداری و از منافع آن استفاده نماید.

لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست‌كنندگان دعوت ميشود حداکثر ظرف مدت10روز از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ 27/5/94 اسناد مزايده را از دبيرخانه كميسيون مزايده صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان نظامیه-کوچه شهید حسن اصالت- بن‌بست پنجم- پلاک 21- تلفن 33913795-021 يا پايگاه اينترنتي صندوق احياء و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات دريافت نمايند. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي‌بايست نماينده خود را كتباً به دبيرخانه مذكور معرفي نمايند.

1- شرکت‌کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10 روز از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد، حداکثر تا پايان وقت اداري
(ساعت 16)
روز شنبه مورخ 7/6/94 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.

تاريخ گشايش پيشنهادها روز یکشنبه مورخ 8/6/94 راس ساعت 10 در محل صندوق احیاء خواهد بود.

حضور شرکت کنندگان و یا نمايندگان تام الاختيار آنها با ارائه معرفينامه در جلسه گشايش پيشنهادها اختیاری است.

2-به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص و پيشنهاداتي كه پس از تاريخ 7/6/94 واصل گردد، مطلقاً ترتيب اثر داده نمی‌شود.

3-سپرده "تضمین شرکت در مزایده" مبلغ 100/000/000 ريال است كه فقط به صورت ضمانت‌نامه بانكي و يا پرداخت نقدي به حساب شماره 60/37506 بانك مركزي تحت عنوان تمركز وجوه سپرده جاري صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي قابل واریز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بانكي تضمین شرکت در مزایده مي‌بايست با مدت اعتبار پيشنهادها (3ماه) برابر باشد. پیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چکهای شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد تحت هيچ شرايطي حقي براي شركت‌كننده ايجاد نخواهد كرد و صندوق احیاء در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- هزینه درج آگهی در روزنامه از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

6- ساير جزئيات و اطلاعات در اسناد مزايده درج شده است.                                                               

اطلاعات بيشتر در سايت :

 

 

آگهي مزايده عمومي شماره  46/94

« سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری بناي تاريخي خانه طاهریان»

    موسسه صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد به منظور احیاء و ايجاد كاربري
خدماتی- فرهنگی - پذيرايي، خانه طاهریان واقع در استان سمنان- میدان ابوذر-کوچه شهید محمدعلی مهدوی- فرعی اول-سمت چپ- پلاک 34، به مساحت 1840 مترمربع را برای مدت 12 سال (1 سال اجرای عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء 11 سال بهره‌برداری)، با مبلغ پايه اجاره‌بهای ماهیانه مبلغ 40/000/000 ريال با ضریب افزایش سالانه 20 درصد مبلغ پایه طبق مشخصات مندرج در اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي دو مرحله‌اي به صورت قرارداد سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری واگذار نمايد.

اشخاصی كه صلاحيت‌هاي لازم را از نظر كميته فني و بازرگاني دارا بوده‌ و بالاترین مبلغ اجاره‌بها را پیشنهاد نموده باشند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد.

    برآورد هزینه تهیه طرح و اجرای عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء بنای تاریخی مذکور مبلغ 4/400/000/000 ریال می‌باشد.

    1 سال اول قرارداد (عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء) مشمول پرداخت اجاره‌بها نمی‌باشد.

برنده مزایده می‌تواند در دوره عمليات تكميلي مرمت و آماده‌سازي احياء با تایید و موافقت صندوق احیاء از بخشهای تکمیل شده، بهره‌برداری و از منافع آن استفاده نماید.

لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست‌كنندگان دعوت ميشود حداکثر ظرف مدت10روز از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ 27/94/5 اسناد مزايده را از دبيرخانه كميسيون مزايده صندوق احياء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان نظامیه-کوچه شهید حسن اصالت- بن‌بست پنجم- پلاک 21- تلفن 33913795-021 يا پايگاه اينترنتي صندوق احياء و يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات دريافت نمايند. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده مي‌بايست نماينده خود را كتباً به دبيرخانه مذكور معرفي نمايند.

1- شرکت‌کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10 روز از تاريخ پايان مهلت دريافت اسناد، حداکثر تا پايان وقت اداري
(ساعت 16)
روز شنبه مورخ 7/6/94 مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.

تاريخ گشايش پيشنهادها روز یکشنبه مورخ 8/6/94 راس ساعت 10 در محل صندوق احیاء خواهد بود.

حضور شرکت کنندگان و یا نمايندگان تام الاختيار آنها با ارائه معرفينامه در جلسه گشايش پيشنهادها اختیاری است.

2-به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص و پيشنهاداتي كه پس از تاريخ 7/6/94 واصل گردد، مطلقاً ترتيب اثر داده نمی‌شود.

3-سپرده "تضمین شرکت در مزایده" مبلغ 100/000/000 ريال است كه فقط به صورت ضمانت‌نامه بانكي و يا پرداخت نقدي به حساب شماره 60/37506 بانك مركزي تحت عنوان تمركز وجوه سپرده جاري صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي قابل واریز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بانكي تضمین شرکت در مزایده مي‌بايست با مدت اعتبار پيشنهادها (3ماه) برابر باشد. پیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چکهای شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد تحت هيچ شرايطي حقي براي شركت‌كننده ايجاد نخواهد كرد و صندوق احیاء در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- هزینه درج آگهی در روزنامه از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

6- ساير جزئيات و اطلاعات در اسناد مزايده درج شده است.                                                               

اطلاعات بيشتر در سايت : www .chre.ir

 

 

 5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0